Pesan Indera Patara


Dahulu kala di istana kerajaan Bugis, (LangkanaE, Salassaq, Saoraja), Indera Patara kerap dikisahkan kepada putra dan putri Raja setelah usai shalat magrib. Mirip fungsi film kartun saat ini. Para pangeran dan putri raja pun senantiasa menyimak kisah Indera Patara ini dengan cermat.

Sebagai fiksi edukasi, Indera Patara ini memiliki muatan tentang pentingnya tanggung jawab pemimpin. Bahwa kekuasaan bukanlah permainan belaka. Dan yang penting adalah, meski layak memimpin, Indera Patara bukanlah orang yang haus kekuasaan. Apalagi menghalalkan segala cara demi kuasa.

Kisah Indera Patara adalah serapan yang cenderung fiksi. Namun mengandung unsur edukasi. Indera Patara ditokohkan sebagai seorang pangeran yang disenangi oleh Raja Buhtasyar bersama rakyatnya untuk memimpin negerinya. Meski demikian, ia menolak tahta karena pemahaman tentang beratnya konsekwensi kepemimpinan.

Berikut ini kutipan Indera Patara dari Lontara Sejarah yang ditulis oleh Petta Sulewatang Amali 20 Januari 1939 yang berisi percakapan Indera Patara dengan ayahnya, Raja Buhtasyar bersama rakyatnya. Saat diminta menjadi Raja namun menolak karena merasa tidak sanggup mengemban amanah yang sangat berat.


Kutipan Kisah Indera Patara dalam Lontara Sejarah karya Petta Sulewatang Amali

pslE pnEseaGi riwEtu riasiturusin aiedrptEr ritau meagea mealo mlai aru mpert.
Passaleng pannesaengngi ri wettu ri assiturusina indera patera ritau maegae maelo malai arung mapparenta
Pasal yang menjelaskan saat disepakatinya Indera Patera oleh orang banyak untuk mengangkatnya sebagai Raja

nkEd arueG buhEtsrE ea anku tomlEbiku.
Nakkeda  arungnge buhtasyar, e anakku tomalebikku.
Berkata Raja Buhtasyar, oh anakku yang mulia

msituruai tomeagea aiymnE.
Massiturui tomaegae iyamaneng
Disepakati oleh semua orang banyak

naikon paop pelGEGi tnea.
Naikona paoppang palengengngi tanae
Dan engkaulah yang menelungkupkan menengadahkan tanah (maksudnya berhak atas kepemimpinan)

sprGi mk npoedecGEeG wnuaea.
Sapparangngi maka napodecengengnge wanuae
Carikanlah kebaikan untuk negeri

nkEdn aidEr ptr. aupetai ri auluku puw. Pmest.
Nakkedana indera patara, upatteq i ri ulukku puwang. Pammaseta
Berkatalah Indera Patara, kukatakan tidak Puwang atas anugrahnya

edai riy riaesGE apert.
deq i riyaq riasengnge apparentang
Tidak ada pada diriku kepemimpinan

ap aiy akrGEeG 3 etluai srn nwEdi mCji mpert mrj tauew.
Apaq iya akkarungengnge 3 tellui saraqna nawedding mancaji tomapparenta maraja tauwe.
Karena kekuasaan ada 3 syarat baru dapat seseorang menjadi pemimpin yang besar

1 esauwni rieabrai an lolo wnuw ri pertea.
1 seuwani riebaraq i anaq lolo wanuwa ri parentae
Pertama, negeri diibaratkan bayi oleh pemimpin

naiy arueG rieabrai aido.
Naiya arungnge riebaraq i indoq
Adapun Raja diibaratkan ibu

naiy aidoea ndojaiGi ann.
Naiya indoq e nadojaingngi anaq na
Adapun ibu, senantiasa menjaga anaknya hingga malam

naiy anea riklimuripi.
naiya anaq e rikalimuripi
Adapun anak, mestilah diselimuti

nerko mcEekai neaKliG topi etri ann npkuru npdEepai npsusuai.
Narekko macekkeq i naengkalinga topi terri anaqna napakkuru napaddeppei napasusui
Apabila kedinginan, dan mendengarnya menangis, maka disayangi didekati dan disusui

naiy riasEeG ndojai ri eaKliGai adrrin toripertea.
Naiya riasengnge nadojai, ri engkalingai addararinna toriparentae
Adapun yang disebut dijaga hingga malam, yaitu didengar keluh kesah rakyatnya

naiy riasEeG riklimuri ripeblaiyGi abln.
Naiya riasengnge rikalimuri ripabelaiyangngi abalana
Adapun yang disebut dengan diselimuti adalah dijauhkan dari bencana

naiy riasEeG ripmimiri riewerewerGi edea.
Naiya riasengnge ripammimmiri ri werewerengngi deq e
Adapun yang disebut dikecupkan yaitu dengan diberikan yang tidak diinginkan (maksudnya menumbuhkan harapan dan semangat)

riatutuaiwi wrPrn aiy aEKea.
Riatutuiwi waramparanna iya engkae
Dijaga harta bendanya yang ada

siruptopi eabrn akruGEeG.
Sirupatopi ebaraq na akarungengnge
Satu ibaratnya kekuasaan

rieabrai tnEtnE mlailaiGE rupn.
Ri ebaraq i taneng taneng mallaing laingnge rupanna
Di ibaratkan tanaman yang berlainan jenis

naiy tnE tnEeG ri plpi.
Naiya taneng tanengnge ri pallappi
Adapun tanaman mestilah dipagar

ribjaipi riaoRoatopi.
Ribajaipi rionroangtopi
Dibersihkan dan dijaga pula

naiy ri aesGE ri aoRow riaetyGi nautmai aolokolo.
Naiya riasengnge ri onrowang ri atteyangngi nauttamai oloq koloq
Adapun yang disebut dijagai, adalah mencegah agar tidak dimasuki hewan

bEtuwn to mgau bweG.
Bettuwanna to maggauq bawangnge
Artinya orang yang berlaku sewenang-wenang

naiy riasEeG ribjai riaetyGi sislsl lisEn wnuwea riealorGi mtret gaun. aEREeG ekdon.
Naiya riasengnge ri bajai, riateyangngi sisala sala liseqna wanuae rielorangngi mattaratteq gauqna. Enrengnge kedona
Adapun yang dimaksud dengan dibersihkan, mencegah pertengkaran antara sesama masyarakat diharapkan agar tertib tindakannya maupun perbuatannya.

rieabrai pl. mkopiro nllo tuwo tnEtnEeG. nmeag bwn.
Ri ebaraq i pallaq. Makkopiro nalalo tuwo taneng tanengnge. Namaega buwana.
Di ibaratkan di pagar. Hanya dengan hal demikian menjadi jalan tumbuh tanaman dan banyak buahnya.

esauwtopi srn akruGEeG. rieabrai bol. aj mumGiGi prkaiwi.
Seuwatopi saraqna akkarungengnge. Riebaraq i bola, ajjaq mumangingngi parakiwi
Ada juga satu syarat pemerintahan. Di ibaratkan rumah, jangan bosan merawatnya.

nerko muaitaitaiwi buru naolnitu bosi. nerko nbosiGi luwnitu lisEn bolea.
Narekko muitaitaiwi buruq naolanitu bosi. Narekko nabosingngi luwangnitu liseqna bolae
Apabila engka membiarkannya rusak maka akan ditembus hujan. Bila kehujanan akan tumpah isi rumah

msu milau aeprum ribol laieG bEtuwn nerko muaitaitaiwi ri gau bw msunitu riwnuw lai.
Massu milllau apperumang ri bola laingnge bettuwanna narekko muitaitaiwi ri gauq bawang massunitu riwanuwa laing
Keluar  meminta perlindungan di rumah yang lain, maksudnya apabila engkau membiarkan rakyatmu diperlakukan sewenang-wenang maka akan pergi negeri yang lain

nerko msuni ri wnuw lai to ripertea neacwcwaini mtu pdmu tompert. mkuniro bicrn sr srn aperteG wnuw.
Narekko massuni ri wanuwa laing toriparentae, naecawacawaini matu padammu tomapparenta. Makkuniro bicaranna saraq saraqna aparentangeng wanuwa
Apabila rakyat telah keluar bermukim ke negeri yang lain, maka engkau akan diketawai sesamamu pemerintah. Begitulah syarat syarat pemerintahan negeri

------


Dialog Datuk Sulaiman dengan La Sangkuru


Setelah Islam diterima secara resmi di Wajo, maka Arung Matowa meminta pada Karaeng ri Gowa Sombayya Sultan Alauddin agar dikirimkan seorang ulama. Agar dalam pelaksanaan ajaran Islam, bisa dilakukan dengan baik. Maka diperintahkanlah Datuk Sulaiman yang saat itu berada di Luwu agar ke Wajo dan mengajarkan orang Wajo tentang Islam.

Telah ada pembicaraan tentang ketuhanan, dan Datuk Sulaiman tidak menolak keyakinan tradisional masyarakat. Namun beliau menambahkan tentang pentingnya aspek kenabian sebagai konsekwensi kebertuhanan menurut Islam. Saat Datuk Sulaiman dan Arung Matowa La Sangkuru Patau Mulajaji (kelak digelari Sultan Abdurrahman), terjadilah dialog yang terekam dalam LSW (Lontaraq Sukkuna Wajo). Dialog itu berisi penjelasan hal hal penting tentang Islam sebelum Arung Matowa bersama orang Wajo bersyahadat

Mesjid tua Tosora sebelum direnovasi


Makkedai Arung Matowae : "Powadani Datoq iya muelorengnge ri pogau"
Makkedai Datok, : "Ajjaq muwammanu, ajjaq muwapi nanraka iyanaritu riaseng barahala, gauq maqkuwae risompa, ajjaq muappakereq, ajjaq muwappolo beyaq iyanaritu muaseng papole deceng , iya tona tu riaseng gauq akaperekeng gauq maqkuwae, nasabaq iya kapereq e tau riagellianna Puang Allahu ta'ala, ajjaq muwanre cammuguq (bawi) naharangengnge Muhammad nappesangkangnge Puang Allahu ta'ala, ajjaq muwappangaddi nappesangkangnge Puang Allahu ta'ala naharangeng Muhammad. Ajjaq muwenung pakkunesseq (tuwaq seri) nappesangkangnge Allahu ta'ala naharangengnge Muhammad. Ajjaq mupogauq riba (maqpaqjenne) nappesangkangnge Allahu ta'ala naharaengengnge Muhammad". 
Nakado Arung Matowae sibawa to WajoE.

Berkata Arung Matowa : "Katakanlah wahai Datok (Sulaiman) apa yang engkau inginkan untuk dilakukan".
Berkata Datok : "Janganlah kalian mempercayai bunyi bunyian yang bermakna baik atau buruk bila ada yang kalian kerjakan. Janganlah memberi sesajian, itulah yang dinamakan berhala. Perbuatan demikian adalah menyembah berhala. Janganlah mengeramatkan sesuatu, janganlah kalian meramal dengan melihat telapak tangan yang dianggap mendatangkan kebaikan itulah yang dinamakan mengeramatkan. Itikad demikian adalah perkataan orang kafir sedang orang kafir itu orang yang dibenci oleh Allah Swt. Janganlah memakan binatang yang tak ada lehernya (babi) diharamkan oleh Nabi Muhammad dilarang oleh Allah Ta'ala. Janganlah kalian berzina dilarang oleh Allah Ta'ala diharamkan oleh Nabi Muhammad. Janglah meminum tuak (hasil fermentasi) dilarang oleh Allah Ta'ala diharamkan Nabi Muhammad. Jangan melakukan riba (membungakan harta). Maka mengangguklah Arung Matowa bersama orang Wajo.

Nakkedana Datoq madecenni Arung Matowa ana mukadoiwi adakku tanoo ri talagae "Taqkumelawe"
Nanoona Datoq sibawa Arung Matowae naccoena to Wajoe.

Berkata Datok, karena engkau Arung Matowa mengiyakan kataku, maka baiklah kita turun ke telaga "Taqkumelawe". Maka turunlah Datok bersama Arung Matowa dan mengikutlah orang Wajo.

Makkedai Arung Matowae Sangkuru riwettu kuwana ri Talagae siyong nakkeda : "Arengkalinga manekko ri aseq ri awa, oraiq alauq, maniyang manorang, lisuga pangaliqku nattudduwangnge soloq nalelisu gauq majaqku nattudduwangnge soloq sininna gauq nappesangkangnge Puang Allah ta'ala naharangengnge Muhammad".

Berkata Arung Matowa La Sangkuru diwaktu berada di Telaga : "Dengarlah kalian wahai yang diatas, dibawah, barat timur, selatan utara, apakah kembali pangaliku yang dihanyutkan arus (barulah) akan kembali perbuatan burukku yang dihanyutkan arus segala perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala diharamkan Nabi Muhammad.

Nasamateru sangngodi to Wajoe mappaiyyo makkeda pada massaraqtuko. Narisareq inna Arung Matowae ri to Wajoe nannappasi nasareqtui ri Datoq Arung Matowae nainappana padammala paqsarettu to Wajo ri Datoq

Bergemuruhlah orang Wajo mengiyakan. Berkata (Datok) bersihkanlah badan kalian. Disucikanlah Arung Matowa diikuti orang Wajo kemudian diajarkan cara membersihkan diri oleh Datoq.

Napada purana diyoq to Wajoe mappepaccing naenreqna mappatettiq nakkeda Datoq ri Arung Matowae : "Assahadaqko Arung Matowa namasseq paddissengengmu ri Allahu ta'ala majeppu Allah ta'ala seuwwa. Assempajangko namasseq pappejeppumu ri Allahu Ta'ala, nasaba iya sempajangnge koniritu mappassewwae, appuwasako namasseq paddissengengmu, Allah Ta'ala masiya kuwa elona, deq duwanna elona jajimani, elona teqjajimani, paqsui sekkeqmu, appittarao namasseq paddissengengmu Allah Ta'ala mi pakangkao, enrekko hajji rekko paullewatakkaleko, mupaulle warangparang, musalewangngiwi paddimonrimmu, ajjumako muisseng engka aqkajanna Allahu Ta'ala enrengnge akowasanna nasaba Allahu Ta'ala"

Setelah selesai orang Wajo selesai mandi bersih, naiklah mengeringkan badan. Berkata Datok pada Arung Matowa : "Bersyahadatlah Arung Matowa agar kokoh pengetahuanmu pada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Esa. Shalatlah agar teguh keimananmu pada Allah Ta'ala. Karena shalat adalah sarana mengesakanNYA. Berpuasalah agar teguh pengetahuanmu pada kehendakNYA. Tak ada yang menyamai kehendakNYA. Keluarkanlah zakatmu, bayarlah zakat fitrah agar kokoh pengetahuanmu bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakanmu. Naik haji lah bila mampu dan menyeimbangkan dengan akhiratmu. Shalat Jumat lah agar engkau tahu mengetahui kebesaran serta kekuasaan Allah Ta'ala.

====================================================

Diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan, berdampak pentingnya dibangun struktur Parewa Sara. Yaitu sebuah lembaga keagamaan yang terdiri dari Qadhi (Petta KaliE), Imam (Puang Imang), Khatib (Katteq), Bilal (Bilala) dan Doja.
Melalui Parewa Sara tersebut, Islam diajarkan lebih merata ke masyarakat. Serta pelaksanaan ibadah seperti Shalat Fardhu 5 waktu, Shalat Jum'at, Pernikahan dan seterusnya dapat dijalankan.

Lontara TassipariamaE (Sewindu)

Bertani, adalah profesi yang sangat dipengaruhi oleh musim. Sehingga, petani dari masa lalu mewariskan pengetahuan tentang musim dan fenomenanya. Secara umum terbagi 8 karakteristik yang disebut dengan Lontara TassipariamaE. Tiap tahun itu kemudian dinamai dengan huruf hijaiyah seperti Alif, Ba, Dal dan seterusnya. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Islam.


Pembagian karakter musim dan fenomena alam dalam setahun ini, menjadi sarana dalam menentukan musim tanam. Dengan demikian, petani dapat mengantisipasi fenomena alam itu agar bisa memaksimalkan hasil taninya.


Kutipan naskah lontaraq tassipariamae
Dalam penggunaannya, tahun hijriyah terlebih dahulu dikurangi dua. Kemudian hasil pengurangan itu dibagi delapan. Setelah itu, sisa dari pembagian itulah yang menentukan jenis dan nama tahunnya. Misalnya tahun 1438H. Dikurangi dua (2) berarti 1436. Dibagi delapan (8) sama dengan 179 dan bersisa empat (4). Bila bersisa empat (4) maka disebut tahun Zay.


Berikut ini karakter dan fenomena alam dalam tiap tahun pada Lontara TassipariamaE.

Transliterasi Lontaraq TassipariyamaE
1. Taung Alipu. 
Maponco bosinna. Masero lempeqna. Biyasa mallise pattaungengna. Jaji buwana ase nenniya taneng tanengnge. 
Ri lalenna tassipariyamae. Iyyaena taung kaminang masahoro malliseq nenniya madeceng pattaungengna manuru assidiya pattarona lontaraq e nenniya pallontaraq e. Iya tonaro sabaq na naripancaji pammulang taung ri lalengna tassipariyamae
2. Taung Ha
Lalo tengnga pattaungengna. Masero bosinna. Makurang sukku buwana taneng tanengnge iyaregga ajukajung mabbuwae. Lalo tengnga buwana ase (wesesae sangngiang serri). Biyasa sawe lasa lasae (maega lasa lasa).
3. Taung Jim
Lalo tengnga bosinna. Maponcoq bareq na. Lalo tengnga pattaungengna. Biyasa ritu jaji buwana taneng tanengnge. Naiya kiya biyasa kurang sukkuq buwana wesesae bettuanna makurang liseq na galungnge. Biyasa mapella keadaina rupa tauwe. Parellui ritu simata matikeq.
4. Taung Zay
Masero bosinna. Masero lempeqna. Masero bareqna. Biyasa riengngala maruwae asewe. Biyasa to ritu makkasolong iyaregga manre belesue (balawoe). Lalo tengnga buwana wisesae.
5. Taung Daleng riolo
Lalo tengnga bosinna. Maponcoq bareq na. Jaji buwana taneng tanengnge. Biyasa masala buwana wisesae. Iya kepahang engka saisaqna pallontara masengngi taung makapa pattaungengna namalamung perriq na. Masero pellana wettu tikkaqna. Narekko nadapi ni lamattanete lampe. Naiyakiya biasa ritu duppa tauwe warelle. Jaji buwana taneng tanengnge.
6. Taung Ba
Maponcoq bosinna. Makurang lempeqna. Mabiyasa sennaq tassala buwana wesesae. Lalo tengnga buwana taneng tanengnge. Biyasa duppa tauwe warelle. Jaji buwana taneng taneng maloloe. Lalo tengnga buwana liceq liceq e. Pellana, tikkana, temmaka serona. Iyewe taungnge maega sennaqritu pattellarenna riyasengi ri tauwe. Padapadaenna ritu. Taung balawo (belesu) nenniya rilaennairitu.
Iyatonae taung mabiyasa makurang uwaena napakkuwa tikkana serange.
7. Taung Wawu
Biyasa masero bosie. Masero lempeq e. Masero cekkeq e. Lalo tengnga pattaungengnge. Jaji buwa buwana taneng tanengnge, Biyasa manre belesue. Biyasa riengngala maruwe asewe. Sawe lasa lasae.
8. Taung Daleng rimunri
Lalo tengnga pattaungengna. Maponcoq bosinna. Madodong anginna. Makurang lempeq. Masero cekkeq e. Jaji buwana taneng tanengnge. Narekko engka anging bareq biyasaritu maladdeq akkasolangna. Biyasa duppa tauwe warelle narekko matei ulunna bareq e. Naiya wesesae biyasa jaji biyasa to tassala. Narekko tassalai asewe. Biyasa ritu jaji buwana taneng tanengnge.

Terjemahan Bebas
1. Tahun Alif
Pendek hujannnya. Banyak banjirnya. Kadang hasil tani melimpah. Padi dan tanaman lain berhasil berbuah. 
Dalam sewindu. Inilah tahun paling masyhur berhasil panen berdasar pendapat lontaraq dan pallontaraq. Itulah sebabnya sehingga dijadikan tahun pertama dalam sewindu
2. Tahun Ha
Hasil panen sedang. Banyak hujan. Jarang buah tanaman dan pohon berbuah yang berbuah sempurna. Hasil panen padi sedang.  Sering muncul penyakit (banyak penyakit)
3. Tahun Jim
Curah hujan sedang. Musim baratnya pendek. Hasil panen sedang. Biasa tanaman berhasil berbuah namun kurang sempurna, maksudnya kurang hasil sawah. Kadang tutur manusia panas. Perlu untuk berhati hati
4. Tahun Zay
Banyak hujannya. Banyak banjirnya. Biasa padi dipanen cepat. Biasa pula hama tikus merusak. Hasil panen palawija sedang.
5. Tahun Dal pertama
Curah hujan sedang. Pendek musim baratnya. Tanaman berhasil berbuah. Biasa buah palawija rusak. Sebagian pallontaraq menyebutnya tahun yang hampa dan banyak kesusahan. Sangat panas saat kemarau. Namun jagung sering berhasil sebagaimana tanaman lain.
6. Tahun Ba
Pendek hujannya. Jarang banjir. Sangat sering buah palawija rusak. Hasil panen tanaman, sedang. Jagung kadang melimpah demikian pula tanaman muda. Namun tanaman tunggal hasilnya juga sedang. Panas saat kemarau teramat sangat. Tahun ini banyak penyebutannya. Seperti halnya tahun tikus dan sebagainya. Tahun ini sering kurang air karena kemarau
7. Tahun Wau
Biaya curah hujan sangat tinggi. Sering banjir. Sangat dingin. Hasil panen sedang. Tanaman berhasil berbuah. Biasa pula tikus menyerang tanaman. Biasa pula padi dipanen cepat. Penyakit bermunculan.
8. Tahun Dal belakang
Hasil panen sedang. Hujannya pendek. Angin tidak kencang. Kurang terjadi banjir. Sangat dingin. Hasil tanaman melimpah. Bila angin barat menyerang, seringkali merusak. Tanaman jagung kadang berhasil panen bila awal musim barat. Adapun palawija, kadang berhasil kadang gagal panen. Apabila padi yang gagal panen, maka biasanya yang berhasil panen adalah tanaman yang lain.

Komunikasi Cinta di Masa Lalu

Cinta adalah sesuatu yang bersifat universal. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Cinta senantiasa menggelitik syaraf pujangga pecinta. Sehingga melahirkan kata dan kalimat yang indah untuk menggambarkan perasaan sang pecinta. Terutama saat sang pecinta berkomunikasi dengan yang didamba.


Teks bahasa, sebagai media komunikasi. Sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya serta geografi yang melatari. Sehingga dalam menafsirkan teks tersebut, perlu pengetahuan tentang konteks yang baik.


Kedalaman makna terhadap teks, menunjukkan pengetahuan seseorang atau masyarakat. Sisi estetika dari sebuah teks sangat tergantung pada pemahaman pembaca terhadap teks tersebut. Berikut ini beberapa pantun cinta leluhur Bugis di masa lalu. Sebagai contoh bagaimana sang pecinta berkomunikasi melalui teks.

Makebbate bate paleq
Lonreng natonagie
To masagalae
(Punya tanda tanda khusus, ternyata perempuan yang berbudi luhur)

Sinukeqmu jakka galung
Kumeneng tapping lopi
Kubuwang pesona
(Apakah saya bersalah kalau menyampaikan keinginanku padamu)

Gellang ri wata majjekko
Anrena i menreq e
bali ulu bale
(Saya mencintaimu)

Iyya teppaja kusappa
Rapanna rialae
Pallangga mariang
(Yang senantiasa saya cari adalah yang sehati)

Tenna ero kusillampe
Linoe makkedana
Melleqpo kumelleq
(Andaikan umurku sepanjang umur dunia, saya sudi menunggu cintamu)

Watammupa na watakkuq
Mattekka siawaru
Aja nasuromu
(Saya berharap terjalin hubungan cinta antara kita tanpa perantara)
Mau siya cicemmua
Unippi sipemmagga
To masagalae
(Namun sekali saja terlaksana impianku, akan puaslah hatiku)

Iyami rimarussemmu
Muleppang maminanga
Ri mase maseta
(Dikala engkau dilanda kesusahan hati, engkau singgah berlabuh pada kesederhanaanku)


Mabela usomperio
Ripauwang kutimang
To mase mase
(Dari jauh aku datang padamu membawa kesederhanaan)


Tenri lauq palakka waq
Ri ajang lerang manaq
Ri attang padolli
(Saya tidak akan mengubah rasa cinta kasihku padamu)

Ajja mai nattiwajo
Balanca butungede
Palebbai dimeng
(Jangan sampai dia menolak rasa rinduku karena sesuatu alasan)


Iya teppaja kusappa
Paddaung loloengngi
Aju marakkoe
(Mengharapkan terjalinnya kembali cinta yang telah diputuskan)

Tennapolo pakkaliye
Lalo topada dimeng
Ajja nalebbae
(Semoga hubungan kita terpelihara hingga akhir)


Disarikan dari :
Elokkelong sakke rupa (Bunga rampai pantun Bugis)
oleh : A. Muhammad Ali
Watampone 1988
Nasehat Leluhur untuk Pedagang

Berdagang, sebuah profesi yang selalu ada disetiap kebudayaan. Tak terkecuali pada salah satu kebudayaan nusantara yaitu Bugis. Tempaan peristiwa seiring gerak zaman, akan melahirkan pemikiran pemikiran yang ideal. Setidaknya, sesuai pada konteks dahulu. Namun terkadang, ada nilai yang masih relevan diimplementasikan pada konteks kekinian

Berikut ini Pappaseng atau pesan leluhur/nasehat kepada pedagang.

Eppa ritu passaleng naompo adecengengna seddie padangkang
Seuwani, alempurengnge
Maduanna, assiwolong-mpolongnge
Matelunna, amaccangnge
Maeppana, pongngeTerjemahan.
Empat hal yang menyebabkan munculnya kebaikan pada seorang pedagang
Pertama, kejujuran
Kedua, pergaulan baik/silaturahmi
Ketiga, kepandaian
Keempat, modal

Penjelasan.
Kejujuran, adalah nilai kemanusiaan yang (seharusnya) dimiliki tiap manusia. Kejujuran adalah syarat adanya kepercayaan. Sedangkan kepercayaan merupakan dasar pergaulan (Assiwolong-mpolong). Kehilangan kepercayaan, menyebabkan seseorang akan ditinggalkan, bahkan dimusuhi. Pada pedagang, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan pelanggan. Yang parah bila, pelanggan yang merasa "dibohongi" kemudian bercerita pada pelanggan atau calon pelanggan lain.

Pergaulan yang baik/Silaturahmi. Rezki sesungguhnya dari Allah Swt, Tuhan yang Maha Pemberi. Akan tetapi agar rezki sampai ke kita, membutuhkan perantaraan. Yaitu dari sesama manusia. Sebagai contoh, nasi yang kita makan. Adalah rezki dari Allah Swt dengan menciptakan dan menumbuhkan tanaman padi. Namun, butuh proses seperti cocok tanam seperti yang dilakukan petani, kemudian pemasaran. Hingga dimasak menjadi nasi. Semakin banyak sahabat, saudara, kerabat maka semakin banyak pula jalannya rezki untuk mencapai kita. Putusnya satu jalinan silaturahmi, bukan hanya menghambat rezki. Akan tetapi juga mengganggu ketenangan jiwa.

Kepandaian. Kepandaian yang dimaksud adalah kemampuan manajerial. Mengelola barang dagangan agar terlihat apik dan menggairahkan pembeli. Kemampuan merayu pembeli. Termasuk pula, kemampuan mengelola relasi bisnis agar tetap terjaga dan berkembang (terkait poin 2). Ada yang menarik dalam tradisi Bugis yaitu memantangkan untuk berkata "tidak" terhadap barang yang dicari pelanggan. Jadi bila seseorang mencari barang namun tidak tersedia di dagangannya, ia akan mengatakan "masempo" yang secara harfiah berarti murah. Itu kata halus dari "tidak ada". Tidak digunakannya kata "De gaga" yang berarti "Tidak ada" bermaksud agar, pembeli tidak menyimpan ketiadaan dijual barang tersebut di memorinya. Sehingga penjual dapat segera mengadakan barang tersebut dan pembeli dapat datang kembali.

Modal Usaha. Dalam berbisnis, modal usaha hendaknya tidak diganggu. Salah satu nasehat orang Bugis sekaitan dengan ini adalah : "Masseajing watakkale temmaseajing waramparang". Artinya, diri boleh berkeluarga, namun harta tidak. Bila dicerna sepintas, terkesan adanya unsur pelit. Akan tetapi, poin yang bisa ditangkap dari hal ini adalah konsistensi menjaga modal demi keberlangsungan usaha. Adapun yang berhubungan dengan keluarga. Misalnya, membantu keluarga yang membutuhkan. Itu dilakukan setelah perdagangan pada hari itu usai dan tentunya tidak mengganggu modal yang ada.

Cara membuat Status FB menurut Kearifan Lokal Bugis

Dalam kurun dua dekade terakhir, kita menyaksikan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat. Baik perangkat lunak (Software) maupun perangkat keras (Hardware) dengan cepat berkembang.

Cek : NETGEN

Sebagian besar manusia, tidak menyadari dampak dari kemajuan tersebut. Yaitu obesitas informasi. Ya, Obesitas Informasi. Terlampau banyak informasi yang kita serap dalam sehari saat kita online. Sehingga bahkan informasi yang kita tidak butuh dan tidak penting pun kita konsumsi.

Salah satu buku yang menghimpun kearifan lokal Bugis
Beberapa sosial media tersedia, seperti Twitter, G+, dan yang paling populer Facebook. Saat ini memiliki pengguna hampir 2 Milyar akun aktif. Yang tiap hari membuat status, komentar, grup, mengupload gambar, mengiklan dan seterusnya.


Obesitas Informasi ini bukan hanya karena terbukanya ruang yang egaliter untuk aktualisasi diri. Sehingga tiap person punya hak sama untuk memasang status atau bahkan memamerkan ibadahnya. Obesitas Informasi ini juga karena adanya "tantangan" dari penyedia Sosial Media sendiri untuk menuliskan apa yang kita pikirkan.

Nah, dari titik ini. tiap orang (yang punya akun) punya kesempatan untuk membagi yang baik atau yang buruk, tergantung pada pemikiran yang bersangkutan.

Pada dasarnya, semua manusia baik. Manusia diciptakan dengan fitrah kemanusiaannya. Kejujuran, kebenaran, keadilan dan semua kualitas kebaikan lainnya merupakan hal yang terintegrasi pada diri manusia.

Namun, manusia bukan malaikat. Manusia memiliki emosi yang kadang stabil kadang sebaliknya. Banyak faktor yang memengaruhi emosi manusia. Namun yang penting untuk dipikirkan adalah, akibat dari kondisi emosi kita kepada orang lain.


Pada kasus sosial media. Bila kita menulis status atau komentarAda kemungkinan bias yang dapat disalahpahami oleh pembaca. Latar belakang, pengetahuan, dan kondisi emosi akan mempengaruhi penangkapan atas status atau komentar yang dibaca. Selanjutnya, status/komentar balasan (baik yang menyerang atau menyindir), dapat saja tertulis dan berakhir penyesalan.

"Narekko engka kedo ri atimmu, itai riolona, itai rimunrina, kira kirai tengngana, muinappa pegauk i, dek na tu naolai sesse kale. Pogaukni madecengnge, tettanni majak e, napojinotu Puang MappancajiE, apa ianatu riaseng pappakedo Puang".

Terjemahan :
Jika ada yang terlintas didalam hatimu, amatilah penyebabnya,lihatlah akibatnya, perkirakanlah pelaksanaannya, baru kemudian engkau lakukan. Tidak akan berakhir dengan penyesalan. Lakukan yang baik, tinggalkan yang buruk. Maka engkau akan disukai oleh Tuhan yang Maha Pencipta, karena itulah petunjuk dari Tuhan.
sumber : PANGAJAK TOMATOA 
Dihimpun oleh : Zainuddin Hakim

Ada baiknya kearifan lokal diangkat kembali. Meski sudah tua, namun belum usang. Pentingnya untuk melihat awal, akhir dan tengah suatu persoalan. Ternyata bisa diterapkan dalam menulis status dan komentar. Bersosial media, tidak memperturutkan hawa nafsu dan kebencian. Tetapi memikirkan matang matang sebelum diposting. Mempertimbangkan perasaan orang lain bila dibaca. Dan paling penting adalah jangka panjangnya. Yaitu ketika kita tutup usia tetapi tidak sempat tutup akun.


Cara Menentukan Lokasi Rumah yang Akan Didirikan

Rumah, bukan hanya kebutuhan primer manusia sebagai tempat bernaung dan tempat berkumpul. Lebih daripada itu, rumah juga adalah identitas pemilik serta bagian dari keselarasan dengan alam. Di masa lalu, belum ada jalan raya. Rumah didirikan tentu bukan karena faktor strategis lokasinya dari jalan raya. Akan tetapi, juga kesesuaian tanah tempat rumah akan didirikan dengan pemilik.


Oleh karena itu, dimasa lalu orang Bugis saat akan mendirikan rumah. Memulainya dengan mencari tempat yang dianggap baik dan menguntungkan. Kemudian mencari waktu baik untuk memulai pendirian rumah. Ada ritual yang mesti dilakukan saat mendirikan rumah. Ketika pendirian rumah selesai, diadakan acara selamatan seperti "Maccera Bola". Terkadang diganti dengan barzanji.

Berikut ini petikan naskah Lontara Bola tentang cara menentukan lokasi pendirian rumah

Transliterasi.
Passaleng pannesaingngi. Rekku maeloki mabbola. Patettong bola. Sappano tana madecengnge. Yinatu tana mapute. Na siso tana. Tana malotongnge. Na mawangi wangi wawunna. Madeceng riappatettongi bola. Matanre ri ajae. Namatuna ri lau. Namatanre riattang. Namatuna ri awang. Muyinayi masse ro. Lampe e. Yina masero deceng. Ri appatettongi bola. Nayirekko. Engkana tana. Muelori. Muabbolai. Awangngi wenno. Cucubanna. Enrengnge manu. Ota malappa. Minynya. Dupa mutunui. Dupae. Mupatto’i aju. Kuwae tairajanna. Mattanroi masse. Muakkeda palei. Reddui rekko temmuelorangngi. Iko monroangengngi. Tanae. Nagenne’pa tellumpenni.  Mulao mitai. Yinae lego. Riappalingangarengngi. Ajja muabbolaiwi. Yirekko. Tellegoi. Tennamareddu toi. Appatettongini bola. Narekko mappepasui. Bola. Malai manu cella. Tapanrei pasu’e. Silaong limatta. Paeto. Mattaratatti.Terjemahan bebas
Pasal yang menjelaskan apabila hendak mendirikan rumah. Carilah tanah yang baik, yaitu tanah putih dan siso tana. Tanah yang berwarna hitam dan berbau wangi. (Adalah) baik untuk didirikan rumah. Tinggi dibagian barat dan rendah dibagian timur. Tinggi dibagian selatan, dan rendah dibagian utara. 
Dan apabila telah ada tanah yang engkau anggap baik, maka berikanlah berondong jagung, beras bertih, serta ayam. Daun sirih yang lebar. Minyak. Dupa dan dibakar. Tancapkanlah kayu dan berikrar, "Wahai yang menjaga tanah ini, cabutlah kayu ini bila engkau tak berkenan (didirikan rumah). Bila cukup tiga malam, lihatlah (kayu tersebut). Bila bergoyang, jangan dirikan rumah di tempat tersebut. Jika tidak bergoyang (tetap tertancap dengan kuat), maka dirikan lah rumah disitu.

cek : SukeQ
(cara mengukur panjang senjata, rumah, kendaraan)

Tradisi orang Bugis dimasa lalu ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk menyelaraskan antara manusia dan alam. Hal itu ditempuh dengan cara upaya komunikasi dengan "penguasa tanah" untuk mengetahui persetujuannya dalam mendirikan rumah dilokasi tersebut.

Rumah Bugis dengan ornamen hias yang khas

Cucubanna, Pesseq Pelleng, Tallattu, Lawolu dan Menrawe dalam sebuah ritual adat Bugis
Persetujuan dari "penguasa tanah" ditandai dengan longgar atau tidak longgarnya kayu yang ditancapkan sebelumnya. Longgarnya kayu yang ditancapkan adalah sebuah pesan dari "penguasa tanah" kepada manusia bahwa lokasi tersebut kurang baik untuk didirikan rumah. Dengan demikian, bisa dimaknai agar manusia mencari lagi lokasi yang lebih baik. Sebaliknya, bila kayu yang ditancapkan masih kokoh. Maka hal tersebut dimaknai sebagai pesan dari "penguasa tanah" bahwa lokasi tersebut baik untuk didirikan rumah.

Wallahu a'lam 


Wilayah Soppeng 1897

Seperti halnya kerajaan lain di masa lalu, Soppeng juga mengalami perkembangan wilayah kerajaan. Sebelumnya Soppeng terikat Perjanjian Bongayya 18 November 1667. Kemudian saat Inggris datang, tahun 1812-1816 terjadi perubahan. Hingga diperbaharui lagi oleh Gubernur Jenderal Van Der Capellen ditahun 1824.


Perjanjian Bongayya yang menyangkut Soppeng kembali diperbaharui di masa Datu Soppeng La Talompeng Arung Sengkang pada tanggal 4 Februari 1860. Perjanjian itu tetap dijaga di Datu Soppeng berikutnya, Baso Batupute Datu Mario ri Wawo. Hingga beliau meninggal tanggal 15 Oktober 1895 tanpa pewaris. Hadat Soppeng mengangkat Siti Saenabe Arung Lapajung sebagai Datu Soppeng tanggal 18 Januari 1897. Beliau kemudian menandatangani perjanjian panjang berisi 24 pasal pada tanggal 10 Juli 1897 bersama hadat Soppeng.

Wilayah Soppeng tahun 1860

Berdasar perjanjian tersebut, Soppeng terdiri dari wilayah inti, Paduwiseang ri aja, Paduwiseang ri lau. Kemudian palili. Terdiri dari lili ri lauE, lili ri ajaE, lili ri atauE, lili ri abeoE, lili ri saliweng  mpuluE, Berikut ini wilayah Soppeng yang diakui oleh Hindia Belanda yang diwakili Gubernur J.A.Brugman.


Datu bersama Hadat Soppeng


Watangsoppeng
- Bila
- Botto
- Ujung
- MasuwaliE

Paduwiseang ri ajana
- Passe
- Sappang
- Unyi
- Ara
- Mattobulu
- Cirowali
- Pising
- Tinco
- Cinrana
- Salokaraja
- Lawo
- Bicuing
- Launga
- Paciro
- Talla
- Kajuara
- Lapajung
- Kampirie
- Arecong
- Tanete
- Lapacere
- Benteng
- Lisu


Paduwiseang ri lauqna
- Salotungo
- Macopa
- Kuba
- Polewalie
- Calacu
- TalagaE
- LoloE
- Watu-watu
- Malaka
- AngrangaE
- Makutu
- WaruE
- Macile AlauE
- Macile OraiE
- Akkampeng AlauE
- Akkampeng AjangE
- Tanete
- Mare - Mare
- Utu
- Sumpang lao
- PaoE
- Mattoanging
- Salo karaja
- Cinrana

Lili
Lili ri LauE
- Citta
- Palangisang
- Gowa gowa
- Baringeng
- Lompulle ri ase
- Lompulle ri awa
- Lompengang
- Manu manu

Lili ri Ajanna
- Serring
- Bulu Matanre
- Palakka
- Umpungeng

Lili ri Ataunna
- Mario ri ase
- Mario ri awa
- Pattojo
- Jampu
- Lenrang
- Appanang
- Gulung baiccuE ri Lau
- Watu

Lili ri Abeona
- Ganra
- Bakka
- Leworeng

Lili ri ajanna Saliweng puluE
- Balusu
- Kiru kiru
- Batu pute
- Cempaga
- Siddo
- KamiriE
- PadumpuE
- Tieli

Wilayah Sawitto 1891

Kontrak perjanjian panjang (Large Veklaring) antara Hadat Sawitto dengan Asisten Residen yang ditanda tangani tanggal 2 Oktober 1891. Antara La Pallawagau Aru Pattojo dengan J.A.G Brugman. Terdiri dari 21 pasal. Adapun wilayah Sawitto berdasar kontrak tersebut adalah :

Peta Sawitto 1732

A. Sawitto

B. Lili Passeajingeng
1. Tirowang
2. Rangamea Jampu
3. Lolowang
4. Langnga
5. Kabalangang.
6. Lomee
7. Kaluppang.
8. Pangaparang
9. Kadokkong.
10. Galangkalang.
1. Cempa
2. Madallo
3. Paria
4. Talabangi
5. Urung
6. Malimpong.
7. Padangkalawa
8. Kaba
9. Punnia
10. Peso
11. Sukang
12. Bulu
13. Bua
14. Salo
15. Kampio
16. Paleteang
17. Leppangeng.

6 Alasan untuk berkebun

Selain bisa dilakukan oleh profesional, berkebun juga bisa dilakukan oleh orang kebanyakan. Berkebun diidentikkan sebagai pekerjaan petani. Padahal, untuk cara berkebun, sangat mudah didapatkan informasinya. Sehingga siapapun bisa melakukannya.

1. Menyalurkan hobi
Agar hidup lebih bahagia, ada baiknya menyalurkan hobi. Tentu hobi yang bermanfaat. Beberapa hobi tergolong mahal. Sebab peralatan dan perlengkapannya sulit ditemukan secara jamak. Sementara untuk berkebun, tidak mesti membeli peralatan mahal. Bahkan kita dapat menggunakan bahan bekas seperti bekas kaleng cat, ban bekas dan sebagainya.

Proses pembibitan Cabe sebelum dipindahkan di kebun

2. Memanfaatkan waktu senggangak
Kita bisa mengintrospeksi waktu yang digunakan dalam sehari. Boleh jadi kebanyakan habis untuk menatap layar smartphone atau layar televisi. Ada pula yang sibuk bermain yang kurang bermanfaat. Nah, dengan berkebun, kita bisa memanfaatkan waktu senggang secara positif. Berkebun, tidak menyita banyak waktu kita. Kecuali kalau kebun luas yang dikerja sendiri. :)

3. Memaksimalkan ruang dan lahan
Begitu banyak lahan kosong yang tak produktif. Boleh jadi itu tanah kapling, sawah tadah hujan, pekarangan dan sebagainya. Rasanya mubazir, membiarkan lahan begitu saja. Sementara, banyak negara yang sempit wilayahnya dengan populasi penduduk yang tinggi, kesulitan mencari lahan.
Lantas, bagaimana dengan kota yang padat dan sempit. Itu juga bukan alasan. Sebab, ruang sempit bisa dimaksimalkan untuk berkebun dengan teknik vertikultur.

4. Bernilai ekonomis
Pekerjaan paling menyenangkan adalah hobi yang menghasilkan. Begitu kata banyak orang. Bila dipikir, memang benar adanya. Bila bagi banyak orang, hobi hanya menguras dana, mengapa kita tidak berpikir sebaliknya. Hobi yang menghasilkan. Mereka yang gemar berkebun cabe misalnya, tentu tidak memasukkan lagi cabe dalam daftar belanjanya. Malah, mereka bisa menjual cabenya.

5. Ketahanan Pangan
Populasi penduduk dunia meningkat pesat dalam satu abad terakhir. Hal ini berarti konsumsi pangan juga semakin meningkat. Sementara kita menyaksikan ironi, negeri yang kaya nan subur masih mengimpor beberapa jenis pangan. Andai,  dari 10kk terdapat 1 orang yang menanam buah buahan. Tentu kita bisa memenuhi kebutuhan buah buahan, atau malah kita mampu mengekspor. Dan untuk itu, kita cuma perlu berkebun. Dengan memanfaatkan lahan kosong disekitar kita.

6. Menenangkan jiwa
Berurusan dengan tanaman di kebun. Selain menyenangkan, juga menenangkan jiwa. Sebab kita terkondisikan untuk teliti dalam merawat tanaman. Menikmati keindahan dan menuai hasilnya akan membahagiakan. Yah jelas membahagiakan daripada membaca hiruk pikuk informasi yang berseliweran. Bagi mereka yang agak religius, "berkebun" adalah media yang membantu kesadaran akan semesta, ciptaan, manusia dan tentunya, Tuhan yang Maha Mencipta.